სოციალურ მუშაკს

არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში სოციალური მუშაკის მონაწილეობა მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის ინდივიდუალური საჭიროებების, მისი უნარებისა და სოციალური გარემოს შესწავლას, რაც საფუძვლად უდევს განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის  ხელშეკრულებების პირობების შემუშავებას. კერძოდ, არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, პროკურორი დაუკავშირდება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს და გადასცემს არასრულწლოვნის საქმეს. სააგენტო უზრუნველყოფს საქმის სოციალური მუშაკისთვის.

სოციალური მუშაკი შეიმუშავებს არასრულწლოვნის ბიო-ფსიქო-სოციალურ შეფასებას, შეფასების დასკვნასა და ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობებს, რომლებშიც მიეთითება თუ რა კონკრეტული პირობების შესრულება იმოქმედებს დადებითად არასრულწლოვანზე და შეუწყობს ხელს  მის გამოსწორებას. დასკვნის საფუძველზე პროკურორი სოციალურ მუშაკთან და მედიაციის შემთხვევაში - მედიატორთან ერთად ადგენს ხელშეკრულების პირობებს. პირობების ჩამოყალიბებისას პროკურორი, სოციალური მუშაკი და მედიატორი ითვალისწინებენ დაზარალებულის ინტერესს და მოქმედებენ არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ხელშეკრულების პირობად შეიძლება განისაზღვროს, ზიანის ანაზღაურება ან/და დაზარალებულისთვის ბოდიშის მოხდა.

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში, სოციალურ მუშაკს აქვს კომუნიკაცია არასრულწლოვანთან და უწევს მონიტორინგს მის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესრულებას და განსაზღვრული პერიოდულობით აწვდის პროკურორს ინფორმაციას ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

სოციალური მუშაკი ეხმარება არასრულწლოვანს სოციალურ ინტეგრაციაში, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას.

 

statistika განრიდებული 4032   /   გამეორებითი დანაშაული 9

რეკომენდირებული საიტის რუქა ამობეჭდვა